Politica de Privacitat

 • Home
 • Politica de Privacitat

Política de Privacitat

Responsable de tractament de les seues dades.

Dades identificatives del titular

Web: fisioterapiaosteopatiamn.com
Domicili Postal: Carrer de George Lawrence Davis 2, 2. 1r 2n, Caldes de Montbui,España                                                                                                                                 Raó Social: Neus Hidalgo Sala
NIF: 47819670W
Email: info@fisioterapiaosteopatiamn.com
Telèfon: +34 635 848 909                                                                                                                                                                                                                                           Data de la informació: 20-03-2024

Neus Hidalgo Sala posa a la seua disposició a través de la pàgina web fisioterapiaosteopatiamn.com la present política de privacitat amb la finalitat d’informar-lo, de manera detallada, sobre com tractem les seues dades personals i protegim la seua privacitat i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa li ho comunicarem a través de la pàgina web o a través d’altres mitjans de manera que puga conéixer les noves condicions de privacitat introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l’informem del següent

Com recaptem la seua informació?

Recaptem la seua informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal d’aquest, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seua informació, així com la forma en què pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

En els casos de gestió i selecció de personal recollim les dades acadèmiques i professionals per a poder atendre les obligacions derivades del manteniment de la relació laboral o si és el cas, entrar a formar part de la nostra plantilla.

Neus Hidalgo Sala utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera d’arribar a vosté. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contindre informació personal que es troba disponible en línia i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seues pròpies polítiques de privacitat on s’explica com utilitzen i comparteixen la seua informació, per la qual cosa Neus Sala Hidalgo li recomana que les consulte abans de fer ús d’aquestes per a confirmar que està d’acord amb la forma en què la seua informació és recollida, tractada i compartida.

A través de la nostra pàgina web recaptem informació personal relacionada amb la seua navegació a través de l’ús de cookies. Per a conéixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seues finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar-les, consulte la nostra Política de Cookies.

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?.

En Neus Hidalgo Sala recaptem i tractem la seua informació personal amb caràcter general per a gestionar la relació que mantenim amb Vosté sent les principals finalitats que tenim identificades les següents:

 • Gestió i contractació dels productes i serveis oferits per la nostra empresa
 • Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens puga fer arribar
 • Mantindre-li informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguen resultar del seu interés a través de diferents canals de comunicació sempre que Vosté haja prestat el seu consentiment.
 • Gestió de la relació laboral, en el cas dels nostres empleats.
 • Gestió de la relació comercial mantinguda amb els nostres proveïdors
 • Gestió de la selecció de personal

Legislació

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Conservació de les dades

En Neus Hidalgo Sala només conservem la seua informació pel període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recaptades.

En el cas que vulga entrar a formar part de la nostra plantilla i opte a un dels nostres llocs de treball, les dades proporcionades passaran a formar part de la nostra borsa d’ocupació i es conservaran mentre dure el procés selectiu i per un màxim d’o fins que Vosté exercisca el seu dret de supressió.

 • Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…);
 • Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…) 4 anys
 • Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial) 5 anys
 • Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…) 6 anys
 • Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. 10 anys

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seua informació personal mentre existisca una relació contractual que ens vincule o vosté no exercisca el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seua conservació, mentre puga ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o poguera derivar-se algun tipus de responsabilitat que haguera de ser atesa.

Cessió de dades

En general, en Neus Hidalgo Sala no compartim la seua informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar sobre la base d’obligacions legals imposades.

No cedirem les seues dades personals a cap empresa tercera que pretenga utilitzar-los en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens haja autoritzat expressament a això i tampoc realitzem transferències de dades a tercers països.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per a prestar-li el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedisquen a la seua informació per a dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les seues dades seguint les nostres instruccions i sense que puguen utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.

Així mateix, la seua informació personal estarà a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Transferències internacionals de dades

No existeixen transferències internacionals de les seues dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facen ús de servidors situats en el EEE i si, en un futur, necessitàrem fer ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privacitat, garantint que aquests proveïdors es troben sota l’acord de Privacy Shield o que existeixen altres garanties adequades.

Responsabilitat de l'usuari

En facilitar-nos les seues dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a Neus Hidalgo Sala són vertaders, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que responga a la seua situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que poguera proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que pogueren derivar-se.

Drets de l'interessat

La normativa en matèria de protecció de dades permet que puga exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan siga procedent.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, llevat que es tracte de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas Neus Sala Hidalgo podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.
 • Hem de respondre a la seua sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
 • Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-li l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, llevat que ens sol·licite que siga d’una altra manera.
 • Si Neus Hidalgo Sala no dona curs a la sol·licitud, l’informarà, a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control

A fi de facilitar el seu exercici pot sol·licitar el la plantilla del formulari en el nostre correu electrònic info@fisioterapiaosteopatiamn.com

 • Formulari exercici del dret d’accés.
 • Formulari d’exercici del dret de rectificació.
 • Formulari d’exercici del dret d’oposició.
 • Formulari d’exercici del dret de supressió (dret “a l’oblit”)
 • Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament.
 • Formulari d’exercicis del dret a la portabilitat.
 • Formulari d’exercici a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets Neus Hidalgo Sala posa a la seua disposició els següents mitjans:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Neus Hidalgo Sala. Exercici de Drets LOPD.
 • Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic info@padel.es indicant en l’assumpte Exercici de Drets *LOPD.

En tots dos casos, haurà d’acreditar la seua identitat acompanyant fotocòpia o si és el cas, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per a poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas documente acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Ir al contenido